menu icon

Smluvní podmínky

Weget    /    Smluvní podmínky

Wellness pro psy –  hotel

Obchodní podmínky ze dne 1.6.2021

1) Úvodní ustanovení

1.1 Provozovatelem Weget wellness pro psy je Michaela Hosnedlová, provozující tuto činnost na živnostenský list, se sídlem ulice Maková 564, Sibřina, 250 84, IČO 04780957

1.2 Psí hotel, salón, terapie je umístěn na adrese Maková 564, Sibřina, 250 84

1.3 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi Provozovatelem a registrovanými zájemci o pobyt psa ve Weget wellness pro psy

2) Registrace zákazníka

2.1 Před prvním pobytem psa dojde k registraci zákazníka vyplněním dotazníku, kde budou uvedeny údaje o zákazníkovi a psovi a souhlas s Obchodními podmínkami a stvrdí vše podpisem.

2.2 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek, které budou k nahlédnutí na webových stránkách www.psisluzbyweget.cz a na recepci hotelu.

3) Rezervace pobytu

3.1 Zákazník si rezervuje pobyt telefonicky nejpozději 48 hodin před nástupem psa do  hotelu

3.2 V případě plné kapacity má provozovatel právo psa odmítnout

3.2 V případě agresivity nebo nesociálního chování psa si provozovatel vyhrazuje právo psa odmítnout, z důvodu zachování bezpečnosti ostatních ubytovaných psů

4) Převzetí psa

4.1 Před pobytem psa na hotelu je nutno absolvovat 1-2 návštěvy psa, aby se pes seznámil s prostředím a předešlo se tak jeho vystresování

4.2 Provozovatel si převezme psa na recepci Wegetu

4.3 Pes musí být odčerven a vybaven antiparazitárním obojkem

4.4 Zákazník je povinen v případě ubytování v hotelu předložit očkovací průkaz, který zůstane v trezoru hotelu po celou dobu pobytu psa. V případě školky bude předložen k nahlédnutí ke kontrole trvání očkování.

4.5 V případě nejasností si provozovatel vyhrazuje právo požadovat osvědčení o vyšetření veterinářem

4.6 V případě, že pes způsobí újmu pečovatelům školky nebo jinému psovi, jdou všechny vzniklé náklady na vrub Zákazníka

4.7 Provozovatel si dále vyhrazuje právo nepřijmout psa, pokud jeví známky nemoci nebo agrese, je nadměrně znečištěn, jeví známky napadení vnějšími nebo vnitřními parazity, nebo v případě, že zákazník uvedl v dotazníku nepravdivé údaje

4.8 Hárající feny nejsou do hotelu přijímány. Pokud začne hárat v průběhu pobytu, bude dočasně umístěna mimo dosah ostatních psů a majitel psa bude hned o tom informován a vyzván k vyzvednutí feny. Pokud tak neučiní, bude mu účtován příplatek 100% ceny za každý den pobytu.

5) Pobyt psa

5.1 Psi pobývají v areálu hotelu pod dozorem provozovatele

5.2 Zákazník bere na vědomí, že při pobytu psa může dojít ke zranění psa jiným, k odřeninám či jiným poškozením. Provozovatel učiní veškerá opatření, aby bylo toto riziko minimalizováno.

5.3 Psi jsou ve Wegetu v průběhu dne ve společné smečce, na noc má každý svůj box – pokojík na spaní, kde jsou i individuálně krmeni. V případě, že pes začne ohrožovat svým chováním ostatní psy, bude oddělen a majitel vyzván k jeho vyzvednutí. Pokud tak neučiní, bude mu účtován příplatek 100% ceny navíc za každý den.

5.4 Psí hotel je otevřena každý den od 7 – 19 hodin. Příjem psa je v době mezi 7-8 hodinou, výdej mezi 15-18 hodinou nebo v jiný čas po telefonické dohodě. Nejpozději však do 19 hodin, jinak pes zůstane přes noc v hotelu a bude zákazníkovi účtován příplatek 100% za neplánovaný pobyt v hotelu, pokud nedojde k jiné dohodě mezi Zákazníkem a Provozovatelem. Pes musí být vždy před nástupem do hotelu telefonicky přihlášen, popřípadě sms na kterou mu musí přijít potvrzovací sms od provozovatele.

5.4 Pokud zákazník nebude v případě potřeby déle jak 12 zastižen na telefonu, nebo jeho zástupce uvedený v dotazníku, má provozovatel právo účtovat příplatek 100% za každý další den v hotelu.

5.5 Provozovatel si vyhrazuje nárok na předčasné ukončení pobytu psa v hotelu, pokud to budou vyžadovat bezpečnostní podmínky. V takovém případě je Zákazník povinen psa vyzvednout. Pokud tak neučiní, pes bude umístěn v náhradním ubytování na náklady majitele psa.

5.6 Zákazník dává výslovný souhlas s pořizováním fotografií a obrazových a zvukových záznamů z pobytu psa za účelem propagace.

6) Cena za pobyt

6.1 Za pobyt v hotelu je účtováno za každý započatý den 500 Kč malé plemeno.

6.2 V případě delších pobytů nebo ubytování dalšího psa, může být s provozovatelem dohodnuta množstevní sleva.

6.3 Za sjednaný pobyt se vždy platí předem hotově nebo s předstihem bankovním převodem. Případné příplatky za nedodržení podmínek při vyzvednutí psa hotově.

6.4 Provozovatel je povinen krmit psa doneseným krmivem, který splňuje jeho návyky a to jen suchá nebo konzervovaná strava. Vlastní strava se doporučuje, protože přechod na jiné krmení může psovi způsobit trávicí potíže. V případě krmení psa hypoalergením krmivem Bardog ze zásob hotelu a to 2 x za den, si provozovatel účtuje k ceně hotelu navíc 30 – 50 kč dle velikosti psa.

6.5 V ceně pobytu je základní péče, dozor, úklid, podávání jídla, podávání léků. V případě využití dalších služeb wellnesu (salón, fyzioterapie, masáže, individuální venčení), budou služby účtovány zvlášť.

7) Veterinární péče

7.1 Provozovatel je povinen zajistit v případě potřeby nutnou veterinární péči v Provozovatelem vybraném zařízení. Účelně vynaložené náklady na tuto péči, budou uhrazeny Zákazníkem při vyzvednutí psa.

7.2 Účelně vynaložené náklady ne veterinární péči vzniklé zaviněním Provozovatele hradí Provozovatel.

8) Odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu

8.1 Zákazník je povinen uhradit Provozovateli veškerou škodu vzniklou v důsledku porušení těchto Obchodních podmínek. Tzn. Například nakažení ostatních psů nemocí či parazity, v důsledku nepravdivých údajů o zdravotním stavu psa.

8.2 Zákazník je odpovědný za škodu, kterou způsobí jeho pes jinému psovi. Provozovatel je povinen poskytnout zraněnému psovi veterinární péči v nutném rozsahu. Náklady na veterinární péči hradí majitel psa, který škodu způsobil.

8.3 Provozovatel hradí Zákazníkovi způsobenou škodu, ale není povinen hradit Zákazníkovi či třetí osobě jakoukoliv nemajetkovou újmu.

9) Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto Obchodní podmínky, práva a povinnosti v nich neupravené se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákonem v platném znění.